સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" ઊઠો, બહાદુર અને મજબૂત બનો, પોતાના ખભા પર જવાબદારી લો અને તમે જોશો કે તમે જ તમારા ભાવિના નિર્માતા છો "

સ્વામી વિવેકાનંદ
Gujaratilexicon