સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" ઊડવા કરતાંય આપણે જ્યારે ઝૂકી જઈએ છીએ ત્યારે આપણે વિવેકની વધુ નિકટ હોઈએ છીએ "

ચાર્લ્સ વર્ડઝવર્થ
Gujaratilexicon