'ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી' ના સુવિચાર

" ગીત આનંદમય અને અનિર્વચનીય છે! "

ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી