'ચિનુ મોદી' ના સુવિચાર

" આ જગતમાં ભાગ્યે જ એવી કોઈ વ્યક્તિ હશે કે જેનો એક પણ શત્રુ કે મિત્ર ન હોય "

ચિનુ મોદી