'ગોસ્વામી તુલસીદાસ' ના સુવિચાર

" સંસારમાં સર્વ વસ્તુ સુલભ છે. માત્ર કર્મહીન લોકોને જ તેનો લાભ મળી શકતો નથી "

ગોસ્વામી તુલસીદાસ