'થોમસ હકસલી' ના સુવિચાર

" કોઈ માણસ એમ કહે કે એણે કદી ભૂલ કરી નથી, તો ચોક્કસ માનજો કે એણે જાતે કદી કોઈ કામ કર્યું નથી "

થોમસ હકસલી

" કોઈએ ભૂલ નથી કરી તો સમજો તેણે કામ નથી કર્યું "

થોમસ હકસલી