'લૂઈ જિન્સબર્ગ' ના સુવિચાર

" જો કોઈ ચીજ આપણી થઈને આપણી પાસે રહેતી હોય તો તે છે બીજાને આપણે જે આપ્યું છે તે "

લૂઈ જિન્સબર્ગ