'સૉક્રેટિસ' ના સુવિચાર

" ફકત એ જ આળસુ નથી જે કંઈ જ નથી કરતો, આળસુ તો એ પણ છે જે વધુ સારું કામ કરી શકે છે, પણ કરતો નથી "

સૉક્રેટિસ