'સંત તુલસીદાસ' ના સુવિચાર

" આ જગતમાં પરોપકાર સિવાય કોઈ ધર્મ નથી અને બીજાને દુ:ખ આપવા સમાન કોઈ પાપ નથી "

સંત તુલસીદાસ