'કોન્ફ્યુશિયસ' ના સુવિચાર

" સારા માણસની મૈત્રી ઉત્તમ ગ્રંથની સુંદરતા જેવી છે જેમ તેનો ઊંડો અભ્યાસ કરીએ, તેમ તેમાંથી વધુ ને વધુ આનંદ આપે છે "

કોન્ફ્યુશિયસ