'જેને ર્ફાવલર' ના સુવિચાર

" સૌને પોતાની પ્રગતિમાં રસ છે, બીજાની પ્રગતિમાં તમે જેટલો ફાળો આપશો, એટલી તમારી પ્રગતિ વધશે અને ઓછામાં ઓછો વિરોધ થશે "

જેને ર્ફાવલર