'જેરેમી ટેસર' ના સુવિચાર

" જીવન એક બાજી છે, જેમાં હારજીત આપણા હાથમાં નથી, પણ બાજી રમવી આપણા હાથમાં છે "

જેરેમી ટેસર