'ફ્રેન્કલિન' ના સુવિચાર

" જીવન ઉપર તને પ્રેમ છે ? એમ હોય તો સમય ગુમાવતો નહિ, કારણકે જીવન સમયનું જ બનેલું છે "

ફ્રેન્કલિન