'રમણિક પટેલ' ના સુવિચાર

" પ્રેમ એ જબાનની નહિ, આંખોની ભાષા છે "

રમણિક પટેલ