'શ્રદ્ધા ત્રિવેદી' ના સુવિચાર

" માનવસંસ્કૃતિના વિકાસના કેન્દ્રમાં જો બાળક છે તો તેમના પ્રયેનો પ્રેમ અને તજ્જ્ન્ય બાલસાહિત્ય છે "

શ્રદ્ધા ત્રિવેદી