'પં રામકિકર ઉપાધ્યાય' ના સુવિચાર

" સત્યનો એનાથી મોટો દાખલો શું હોઈ શકે છે કે, જૂઠ બોલવા માટે પણ સત્ય જેવું વાતાવરણ ઊભું કરવું પડે છે "

પં રામકિકર ઉપાધ્યાય