'વેન્ડેલ ફિલિપ્સ' ના સુવિચાર

" પરાજય શું છે ? એ એક પ્રકારનું શિક્ષણ છે કાંઈ પણ વધારે સારી વસ્તુ, સારી સ્થિતિ તરફ જવાનું તે પહેલું પગથિયું છે "

વેન્ડેલ ફિલિપ્સ