'હરીન્દ્ર દવે' ના સુવિચાર

" કોઈનો સ્નેહ ક્યારેય ઓછો હોતો નથી, આપણી અપેક્ષાઓ જ વધારે હોય છે "

હરીન્દ્ર દવે