'બબાભાઈ પટેલ' ના સુવિચાર

" જો માનવીને સુંદર ઘર બાંધતા આવડે તો તેવા ઘરમાં સુંદર રીતે જીવતાં કેમ ન આવડે? "

બબાભાઈ પટેલ