'ભર્તુહરિ' ના સુવિચાર

" આ વિશ્વમાં સોનું, ગાય અને જમીનનું દાન આપનારા સુલભ છે. પરંતુ પ્રાણીઓને અભયદાન આપનારા માણસો દુર્લભ છે "

ભર્તુહરિ