'ગેટે' ના સુવિચાર

" આ સંસારમાં સૌથી સુખી એ જ વ્યક્તિ છે જે પોતાના ઘરમાં શાંતિ મેળવે છે "

ગેટે