'રૂસો' ના સુવિચાર

" સંયમ અને પરિશ્રમ માનવીનાં બે વૈદ છે "

રૂસો

" સ્ત્રી, સ્નેહ, સરળતા એકજ વસ્તુનાં વિવિધ નામો છે "

રૂસો