'શ્રી અરિંવદ' ના સુવિચાર

" કુદરતી દુ:ખ એક કસોટી છે, ઊભું કરેલું દુ:ખ એક શિક્ષા છે "

શ્રી અરિંવદ