'ભગવાન શંકરાચાર્ય' ના સુવિચાર

" આપણી ઈન્દ્રિયો જ આપણી શત્રુ છે પરંતુ જો તેમને જીતી લેવાય તો તે મિત્ર બની જાય છે "

ભગવાન શંકરાચાર્ય