'ક્રિસ્ટોફર ફ્રાય' ના સુવિચાર

" તમે છીછરા પાણીથી કામ ચલાવી શકો એમ હો તો તમારે મજબૂત નાવ બાંધવાની જરૂર નથી "

ક્રિસ્ટોફર ફ્રાય