'ટીપુ સુલતાન' ના સુવિચાર

" બકરીની જેમ સો વર્ષ જીવવા કરતાં એક પળ પણ સિંહની જેમ જીવવું બહેતર છે "

ટીપુ સુલતાન