'કાકાસાહેબ કાલેલકર' ના સુવિચાર

" ગરીબી ખાનદાનીને દબાવી શકતી નથી "

કાકાસાહેબ કાલેલકર

" બાળકને નિર્દોષ અને પ્રેમાળ કૌટુંબિક વાતાવરણ મળે એ જ અગત્યનું છે. શુદ્ધ વાત્સલ્યનો આસ્વાદ મળતો હોય ત્યાં જીવન સુરક્ષિત રહે છે "

કાકાસાહેબ કાલેલકર

" વિરાટ આકાશમાં સહેજ આંખ ઊંચી કરીને દર્શન કરનાર વ્યક્તિ જો તેનું દર્શન સાક્ષાત્કાર સાથેનું હોય તો, ક્યારેય અભિમાની બની શકતો નથી "

કાકાસાહેબ કાલેલકર