'જે એમ બૈસી' ના સુવિચાર

" જે બીજાના જીવનમાં પ્રકાશ પાથરે છે તે સ્વયં પણ તેનાથી વંચીત રહેતો નથી "

જે એમ બૈસી