'પ્લુટાર્ક' ના સુવિચાર

" દોષ કાઢવો સરળ છે, પરંતુ તેને સુધારવો મુશ્કેલ છે "

પ્લુટાર્ક