'રણછોડદાસજી મહારાજ' ના સુવિચાર

" મોટા માણસ ભૂલ ન કરે એવું માનવું એ મૂર્ખાઈ છે, ને નાના માણસમાં અક્ક્લ નથી હોતી, એમ માનવું એ પણ મૂર્ખાઈ છે "

રણછોડદાસજી મહારાજ