'શૂન્ય પાલનપુરી' ના સુવિચાર

" ઝૂલ્ફ કેરા વાળ સમ છે ભાગ્યની ગૂંચો બધી, માત્ર એને યત્ન કેરી કાંસકી ઓળી શકે "

શૂન્ય પાલનપુરી