'ઓશો' ના સુવિચાર

" તમે ક્યાં જાઓ છો એ જાણવાની જરૂર નથી તમે શા માટે જાઓ છો એ પણ જાણવાની જરૂર નથી તમે આનંદથી નીકળી પડો એ જ મહત્ત્વનું છે "

ઓશો