'ચીની કહેવત' ના સુવિચાર

" જે પુસ્તક બંધ રહે છે તે કેવળ કાગળનો ઢગલો જ છે "

ચીની કહેવત