'નરસિંહ મહેતા' ના સુવિચાર

" જેના ભાગ્યમાં જે સમયે, જે લખ્યું છે તેને તે સમયે તે જ પહોંચે "

નરસિંહ મહેતા