'વિલિયમ જેમ્સ' ના સુવિચાર

" વિશ્વાસ એવી શક્તિ છે જે માનવીને જીવિત રાખે છે વિશ્વાસનો અભાવ જ જીવનનું અવસાન છે "

વિલિયમ જેમ્સ