'સ્વામી શિવાનંદ' ના સુવિચાર

" સેવા હૃદય અને આત્માને પવિત્ર કરે છે, સેવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, સેવા જ જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે "

સ્વામી શિવાનંદ