'ઈશ્વરભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ' ના સુવિચાર

" વિદ્યા એક વીંટી છે અને વિનય એક નંગ છે એ વિદ્યાની વીંટી વિનયરૂપી નંગથી શોભે છે "

ઈશ્વરભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ