'દત્તકૃષ્ણાનંદ' ના સુવિચાર

" કોઈપણ મનુષ્યના હાસ્ય પરથી ઘણીવાર તેનાં ગુણ અવગુણ અને પ્રકૃતિ પારખી શકાય છે "

દત્તકૃષ્ણાનંદ