'જલારામ બાપા' ના સુવિચાર

" જે લોકો બીજાની ભલાઈ કરવી પસંદ કરે છે તેના ભલા માટે જગતની સર્વ વસ્તુઓ કામ કરે છે "

જલારામ બાપા