'પંડિત હરિપ્રસાદ ચૌરસિયા' ના સુવિચાર

" સ્ટેનોગ્રાફર વાંસળીવાદક થઈ શકે, બસ શ્રદ્ધા અને સ્વરની સાધના કરશો તો જ્યાં ઇચ્છો ત્યાં ઈશ્વર તમને પહોંચાડશે "

પંડિત હરિપ્રસાદ ચૌરસિયા