'વોલ્ટર વિંચેલ' ના સુવિચાર

" સાચો મિત્ર એ છે જે પડખે રહે છે અને બાકીની દુનિયા વિરોધ કરે છે "

વોલ્ટર વિંચેલ