'હાર્વે મેકે' ના સુવિચાર

" સ્વપ્ન એ ફક્ત સ્વપ્ન જ છે, પણ ધ્યેય એ સમય અને સુયોજન સાથેનું સ્વપ્ન છે "

હાર્વે મેકે