'એડવિંગ ફોલિપ' ના સુવિચાર

" જીવન એક આરસી જેવું છે તેના તરફ મલકશો તો મોહક લાગશે, તેની સામે ઘૂરકશો તો તે બેડોળ લાગશે "

એડવિંગ ફોલિપ