'ધમ્મપદ' ના સુવિચાર

" જે અવારનવાર મૌન પાળે છે તેના જીવનમાં કલેશ ને સ્થાન નથી "

ધમ્મપદ