'મદનમોહન માલવીઆ' ના સુવિચાર

" એક જણ થાક્યા વિના સો વર્ષ સુધી દર મહિને યજ્ઞ કરે અને બીજો કદાપી ક્રોધ ન કરે આ બેમાંથી અક્રોધી ચડિયાતો ગણાય "

મદનમોહન માલવીઆ