'વિદ્વાન યોશીદા' ના સુવિચાર

" દીવાની પાસે એકલાં બેઠાં હોઈએ અને સાથે હાથમાં પુસ્તક હોય એના જેવો આનંદ દુનિયામાં એકેય નથી "

વિદ્વાન યોશીદા