'સ્વામી પ્રણવાનંદજી' ના સુવિચાર

" ધર્મનું સર્વશ્રેષ્ઠ લક્ષણ આચરણમાં છે "

સ્વામી પ્રણવાનંદજી