'થિયોડોર એમ. હેઝબર્ગ' ના સુવિચાર

" કોઈ પણ બાપ એનાં સંતાનો માટે સૌથી મહત્ત્વનું જે કામ કરી શકે છે તે આ છે સંતાનોની માતાને દિલથી ચાહવી "

થિયોડોર એમ. હેઝબર્ગ