'બેયાર્ડ ટેઈલર' ના સુવિચાર

" જે પળથી તમે આ સમજો એ પળથી જ જીવવાની શરૂઆત કરી છે એમ માનજો "

બેયાર્ડ ટેઈલર