'રોબર્ટ કટલર' ના સુવિચાર

" નમ્રતા એ સહુથી શ્રેષ્ઠ ગુણ છે નમ્રતા બધું જ કરી શકે એની અસર તાત્કાલિક બીજાઓ પર પડે છે "

રોબર્ટ કટલર